Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8.

Editovat školu

Hlivická 1/400, 18100 Praha 8 - Bohnice

reditel@zs-ustavni.cz

Diskuze o této škole

Rychlý kontakt do školy: 233550282

Základní informace o škole

Kontakt

Telefon: 233550282
E-mail: reditel@zs-ustavni.cz
skola@zs-ustavni.cz
Web: zs-ustavni.cz
Adresa: Hlivická 1/400
18100 Praha 8 - Bohnice
Ředitel/ka: Mgr. Petr Zmek

Základní informace

Kraj: Praha
Okres Praha město
Typ školy: Státní
Kategorie: Základní školy
IČ: 60433337

Popis školy

O škole ve zkratce

Základní škola Ústavní I. byla otevřena k 1. únoru 1974 jako první postavená škola v tehdejší nové bohnické zástavbě.O rok později byla otevřena ZŠ Ústavní II. Tyto dvě školy existovaly vedle sebe jako samostatné školy až do roku 1991, kdy byly sloučeny pod jedno ředitelství jako ZŠ Ústavní ( od roku 1994 oficiální fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha ).

Později v 90. letech byla škola nucena na nátlak administrativních orgánů zřizovatele (MČ Praha 8) přijmout do svého názvu adresu podle ulice Hlivická, do které vede jeden z několika vchodů do areálu. Byla to vyloženě administrativní direktiva, která dodnes způsobuje mnohá nedorozumění. Toto opatření se týkalo i několika dalších škol v Praze 8. Abychom neztratili svou identitu, prosadili jsme si do názvu školy původní adresu "ÚSTAVNÍ" alespoň jako "čestný" název...

Ulice Hlivická se jmenuje podle polského města GLIWICE, ve kterém 1.září v roce 1939 začala 2. světová válka. Většina ulic v nové zástavbě Bohnic má názvy podle polských měst, řek nebo různých osob ( obětí 2. světové války ).Ve staré zástavbě zůstaly původní tradiční názvy ulic a míst...Zámky, Velká Skála, Pazderky, Drahaň, Farky, Bendovka, U Statku, U Skalky, Haltýř...

Ulice Ústavní je nazvána podle původního názvu Královského českého zemského ústavu pro choromyslné v Bohnicích, dnes Psychiatrické léčebny Praha - Bohnice, která sídlí hned vedle školy ( založen r.1908).

V souvislosti s existencí Ústavu byl také založen v oblasti nad Drahaňskou roklí v roce 1909 velký "špitální" hřbitov. Je na něm pohřbeno také mnoho italských vojáků - zajatců z doby 1. světové války, kteří zemřeli v ústavu na tyfovou epidemii. Je to smutné, lidmi v minulosti zpustošené ale po roce 2000 městem průběžně upravované místo posledního odpočinku mnoha set lidí.

Na pláni před tímto starým hřbitovem se nachází hřbitov podstatně veselejší, hřbitov psí. Jsou to paradoxy...

Gymnázium Ústavní, které sídlí od roku 1990 v původní budově ZŠ II., na direktivu městské části Praha 8 co se týče adresy nereagovalo, ponechalo si svou adresu "Ústavní", přestože sídlí ve stejném areálu. Takže je to trochu schizma v adresách.
Gymnázium je osmileté s šestiletou česko-italskou větví. Zřizuje jej Magistrát hl. m. Prahy.

Celý areál škol má do svého nemovitého majetku svěřena MČ Praha 8, správcovství a údržbu celého areálu škol vykonává ve znění zřizovací listiny ředitel ZŠ Ústavní.

Vzhledem ke své poloze na rozhraní staré a nové zástavby navazuje ZŠ Ústavní na tradice původní bohnické školy "Na náměstí" (založena r. 1839), později v ulici "Na Bendovce" (postavena r. 1920). Tato stará škola (ovšem pěkně zrekonstruovaná) je součástí ZŠ Ústavní dodnes a učí se zde někteří naši mladší žáci - 2. třídy(viz FOTOGALERIE).

Na budově školy Na Bendovce byla na jaře roku 1995 odhalena pamětní deska našemu žákovi, který tuto školu navštěvoval v letech 1920 až 1925. Byl to Václav Jícha, za 2. světové války letec-stíhač v československé jednotce letců v Anglii, kteří bojovali proti fašistickému Německu. Václav Jícha zahynul ve Skotsku v únoru 1945, krátce před koncem války.
Pamětní desku tehdy odhalovali jeho spolubojovníci z Anglie, např. gen. František Faitl a gen. František Peřina. Oba dva jsou již dnes také po smrti.
Po plukovníku Jíchovi a po dalších českých letcích ze 2. světové války jsou pojmenovány ulice v Praze 14 na Černém Mostě.

Ve starých Bohnicích, na starém bohnickém "náměstí", právě v bývalé budově staré bohnické školy, sídlí dnes Kolpingův dům, potřebné azylové zařízení pro matky s dětmi. S azylovým domem spolupracujeme a děti z tohoto domu také občas přechodně naši školu navštěvují.


Škola má od ledna 1994 plnou právní subjektivitu.

Od 1. 7. 2001 je součástí právního subjektu i Mateřská škola Ústavní (viz samostatná stránka MŠ).


Hlavním cílem odborného působení pedagogického sboru i všech ostatních zaměstnanců a externích spolupracovníků jsou dobré partnerské vztahy se žáky, vysoký standard v poskytování vzdělávání a efektivní spolupráce a komunikace s rodičovskou a ostatní veřejností v zájmu dobré přípravy žáků na další studium i praktický život.

Výroční zpráva o činnosti školy ( ZŠ a MŠ ) je zájemcům k dispozici v plném znění v kategorii DOWNLOAD - ke stažení.
*

S o u č a s n ý ž i v o t š k o l y


Školu si volí také řada rodičů dětí z jiných spádových obvodů, severního okolí Prahy a také z jiných zemí ( každý rok máme cca 20-30 dětí z jiných zemí).

Škola má 24 tříd v ZŠ a 4 třídy v MŠ. Disponuje velmi dobře vybavenými třídami v mateřské škole.

V budově ZŠ disponuje škola pracovnami fyziky, chemie, jazyků, hudební a výtvarné výchovy, počítačů, univerzální posluchárnou.

Ve škole jsou vybudovány barevné a útulné třídy speciálně pro žáky 1. ročníku s oddělenými šatnami a s hráněným hřištěm.Kriteria pro přijímání nových dětí do ZŠ

-viz kategorie DOWNLOAD, ke stažení.*

Š K O L N Í D R U Ž I N A
*

má k dispozici tři multifunkční herny a věnuje se dětem 1. - 4. ročníku, je zaměřena na řadu zájmových aktivit od výtvarných až po sportovní

*

je otevřena denně v pracovní dny od 6.30 do 17.00 hodin.


Součástí školy je v našem velikém sklepení i stálá galerie výtvarného umění, kde hrajeme také divadlo, besedujeme, učíme dramatickou výchovu, tančíme a cvičíme jógu.

Součástí školy je i velké zatravněné atrium s lezeckou pyramidou, kde tráví děti přestávky při různých sportech a v horkých letních dnech se zde i učíme.

Venkovní sportovní areál s několika různými hřišti a atletickým oválem je nově zrekonstruován. Máme také dvě tělocvičny.

V kompletně vybavené keramické dílně vytvářejí děti pod odborným vedením úžasná výtvarná díla.

Ve škole existují nezávisle na provozu školy ordinace odborných dětských lékařů-stomatolog, psycholog a také logoped.


*

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

V 1. a 2. ročníku pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu NAŠE ŠKOLA. Vzorem nám byl dobrý a vyzkoušený program Obecná škola.

Ve 3.- 5. roč. škola pokračuje již od roku 1993 podle vzdělávacího programu Obecná škola (škola více hrou, tvořivá dramatika).

V 6. a 7. ročníku máme také vlastní program, přidali jsme povinné předměty informatika, výchova ke zdraví a ekologické praktikum.

V 8.- 9. roč. pracujeme nadále podle programu Základní škola.

Každý další školní rok přejdou děti s vlastním programem o rok výše a tím se původní programy postupně ukončí.

Nový vzdělávací program se bude dle potřeb dětí a školy průběžně dolaďovat a upravovat.


Výuka cizích jazyků je povinná od 3. ročníku, jazyková agentura vyučuje i děti 1.-2. ročníku.

Další možností je formavolitelných konverzací (angličtina, němčina, francouzština). Soustava volitelných předmětů v 7. - 9. třídě je velmi pestrá, zaměřená na zájmy dětí i jejich rodičů.

Žáci školy se úspěšně zúčastňují řady soutěží, olympiád a turnajů, pravidelně 1 - 2krát ročně vyjíždějí do škol v přírodě a na jazykové poznávací pobyty v rodinách v Anglii.

Velmi důrazně se vedení školy, všichni pedagogové a externí odborníci věnují systematické prevenci sociálně-patologických jevů v životě dětí a mládeže, vyhlásili jsme heslo "drogy, vandalismus ani šikana nesmějí přes náš práh!"

Již třetí rok běží u nás ve škole projekt "Canisterapie ve školní praxi". Nyní se přesunula dotyčná paní učitelka, která tento program garantuje, do první třídy a děti z 1.C budou mít možnost zažít zkušenost spolužití a spolupráce ve třídě, spojené velmi zajímavě se životem malého psího společníka - kamaráda .

Ve škole se stále něco děje, vymýšlíme vzdělávací projekty a jiné celoškolní akce - velký úspěch má v poslední době velký šachový turnaj nebo velký vánoční jarmark, příp. velký jarní jarmark, kde si děti za poctivě připravené a vlastnoručně vyrobené zboží vydělají sumičku peněz do své třídní pokladny a zároveň udělají radost svým rodinám, které si vánoční zboží přijdou koupit.

Ve sportovních soutěžích jsme v úspěšnosti trvale na špici obvodní tabulky škol Prahy 8. Přispíváme i k ekologii - soutěžíme dlouhodobě a úspěšně ve sběru papíru. Mapovali jsme v minulých letech výskyt sov v okolních lesích v rámci projektu sdružení Arnica pod žáštitou MHMP, výhledově budem v obdobné akci sledovat život pražských veverek ve všech jeho souvislostech. Také budujeme v areálu škol síť ptačích budek a krmítek. Doufáme, že přilákáme malé ptačí zpěváčky.

Pořádáme jarní Bohnický bál - velkou a již tradiční společenskou akci pro dospěláky (od roku 1993).

Máme devět let zkušeností se spolužitím s tělesně postiženou spolužačkou. Toto soužití nás velmi obohatilo . Jsme díky bezbariérovému přístupu do školy schopni i ochotni poskytovat vzdělání i tělesně postiženému dítěti i v budoucnosti.

Pracovali jsme poslední dva roky velmi intenzivně na tvorbě výše uvedeného vlastního školního vzdělávacího programu, který jsme dle školské legislativy a Rámcového vzdělávacího programu MŠMT nastartovali v 1. a v 6. ročnících v září 2007.

Byl to náročný úkol pro všechny pedagogy, výsledkem by mělo být moderní a efektivnější vyučování pro děti a pro jejich přípravu na další život a studium.

Snažíme se stále, aby pobyt ve škole byl pro děti nejen dobře naplněn vzděláváním, ale aby to byl i pozitivní a dobrý zážitek a dobrá vzpomínka na celý život. A proto se už dnes malé děti u zápisu do 1. tříd vydávají třeba po kocouří stopě a plní kocouří úkoly, prvního září se společně vítají v atriu a odnášejí si dárečky, poté odjíždějí na seznamovací pobyt a potom poslední den školního roku vyprovázejí naše absolventy do života…

Za další roky u nás ve škole se samy stanou absolventy a na posledním slavnostním obědě, který pro ně pravidelně pořádá ředitelství školy a vedení kuchyně, se loučí a ty slzičky v očích, na které vždy dojde, svědčí snad o tom, že se ve škole neměly špatně.

A vracejí se, jen tak si popovídat. A jednoho krásného dne k nám přivedou svého vlastního prvňáčka.

Co víc si může škola přát ….

Fotografie školy

Jakou školu hledáte?

Zlínský Karlovarský Ústecký Liberecký Plzeňský Jihočeský Vysočina Jihomoravský Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Královéhradecký Středočeský Praha Vyberte kraj
Vyberte kraj

TOP školy

University of New York in Prague, s.r.o.

Londýnská 41, 120 00 Praha 2
Telefon: 224221281
Web: www.unyp.cz

To mě zajímá

Střední škola mediální grafiky a tisku

Beranových 140/695, 199 00 Praha 18
Telefon: 274 868 770
Web: www.medialnigrafika.cz

To mě zajímá

ART & DESIGN INSTITUT

Slezská 68, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
Telefon: 731 50 20 50
Web: www.adi.cz

To mě zajímá

Vysoká škola kreativní komunikace

Na Pankráci 420/54, 14000 Praha 4 – Nusle
Telefon: 607 041 436
Web: www.vskk.cz

To mě zajímá

Chcete zde také zviditelnit vaši školu?

Chci více informací

Nejbližší akce na školách

Zobrazit další akce

Přijímací řízení

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s, Praha 5

To mě zajímá

Den otevřených dveří

Vysoká škola kreativní komunikace, Praha 4 – Nusle

To mě zajímá

Keramický jarmark

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Chotěboř

To mě zajímá

Den s lasery a fotonikou

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha

To mě zajímá

Ochutnej strojařinu

Fakulta strojní, Praha 6

To mě zajímá

AKADEMIE - 14.-16.6.2024 VÝSTAVA ROČNÍKOVÝCH PRACÍ - Jiráskovy sady

Střední škola vizuální tvorby, s.r.o., Hradec Králové

To mě zajímá

Zahradní slavnost

Fakulta tropického zemědělství, Praha 6

To mě zajímá

Přijímací řízení

AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, střední umělecká škola a základní umělecká škola, s.r.o., Ostrava - Hrabůvka

To mě zajímá

Přijímací řízení

Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní, Brno

To mě zajímá

Přijímací řízení

Vyšší odborná škola herecká, s.r.o., Praha 4

To mě zajímá

Chcete inzerovat vaši školu?

Rychlý kontakt

+420 777 812 202
info@seznamskol.eu

* Chcete zavolat nebo napsat do vaší školy? Přejděte na její profil. Tohle jsou kontakty na provozovatele serveru SeznamŠkol.eu.

Provozovatel webu

just4web.cz s.r.o.
IČ: 27547876

Přejít na kontakt